Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

Algemene bepalingen

De algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten en afspraken die werden gemaakt tussen KEMPENMOVE (vertegenwoordigd door Kamil Kijek) en de klant, zowel voor directe bestellingen als voor offerten, dewelke enkel geldig zijn als ze door de klant ondertekend en tijdig zijn teruggezonden aan KEMPENMOVE. Alle offerten blijven 1 maand geldig behalve wanneer anders schriftelijk werd overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Indien bij afhaling of levering van de goederen geen tegensprekelijke staat werd opgesteld tussen KEMPENMOVE en de klant, kan KEMPENMOVE niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan deze goederen.

Leveringstermijnen

KEMPENMOVE zal al het mogelijke doen om zich te houden aan normale leveringstermijnen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door laattijdige levering, wat ook de oorzaak mag zijn.

Klachten

Klachten m.b.t. zichtbare schaden of verliezen aan goederen welke door KEMPENMOVE werden vervoerd, dienen bij aflevering op de afleveringsbon te worden vermeld. Zonder vermelding worden geen klachten aanvaard. Klachten m.b.t. onzichtbare schade of verliezen aan goederen welke door KEMPENMOVE werden vervoerd, dienen binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven te worden meegedeeld. Na deze termijn wordt de klacht niet ontvankelijk. De beschadigde goederen dienen in elk geval ter beschikking van KEMPENMOVE te worden gehouden met het oog op een tegensprekelijke vaststelling. Bij gebreke hiervan wordt de klacht niet ontvankelijk.

Betalingen

Alle facturen dienen contant betaald te worden, behalve wanneer een andere termijn werd afgesproken. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden bevestigd. De betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel van KEMPENMOVE of op de bankrekening zoals vermeld op de factuur. Buitenlandse betalingen per cheque worden niet aanvaard. Bij niet betaling ten laatste op de vervaldag van de factuur is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 50 per openstaande factuur. Alle gerechts- en verwijlkosten komen ten laste van de wanbetaler. Bij niet betaling van een factuur worden alle andere nog openstaande facturen van deze klant onmiddellijk opeisbaar door KEMPENMOVE en kan geen beroep worden gedaan op de vervaldag afgedrukt op de nog niet vervallen facturen. Elke betaling van een klant wordt gebruikt om de oudste nog openstaande factuur te betalen, ook al wordt verwezen naar een ander factuurnummer. Enkel indien de oudste factuur geldig en tijdig werd geprotesteerd zal er naar de volgende, jongere factuur worden verrekend. KEMPENMOVE verwijst naar de toepassing van de Wet van 2 aug. 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Transportvoorwaarden

Alle goederentransporten vallen onder cmr-voorwaarden. Een kopie van deze voorwaarden is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. De klant staat zelf in voor het volbrengen van alle voorbereidende formaliteiten (douane, uitvoer,…). Hij dient alle documenten die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn transport aan KEMPENMOVE te bezorgen. Dit moet gebeuren voor aanvang van het transport. Alle kosten voortvloeiend uit niet naleving van de formaliteiten worden doorgerekend aan de klant. KEMPENMOVE kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Alle kosten die onderweg nodig zijn voor het uitvoeren van het transport (peages, tunnel, maut,…) worden doorgerekend aan de klant volgens voorlegging van een kopie van de tickets of afrekening en zijn niet inbegrepen in de afgesproken kilometerprijs van de gemaakte offerten.

Bijzondere bepalingen m.b.t. koerierdiensten

Klachten in verband met het aantal aangerekende kilometers worden niet aanvaard. De berekening gebeurt met de modernste computerprogramma’s en steeds via de snelste route. KEMPENMOVE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het innen van ongedekte cheques bij leveringen tegen rembours. Rembourszendingen en het juiste bedrag dienen op voorhand aan KEMPENMOVE gemeld te worden. De aansprakelijkheid van KEMPEN MOVE blijft beperkt tot de dekking voorzien in haar cmr-polis. KEMPENMOVE kan nooit voor een hoger bedrag worden aangesproken. Op verzoek van de klant kan een extra verzekering worden aangevraagd, dit tegen vergoeding. Elke overeenkomst tussen beide partijen is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.