Algemene voorwaarden

Sneltransport binnen 24 uur in heel europa op locatie

Snel, betaalbaar en veilig

24/7 bereikbaar

Algemene voorwaarden

Het vervoer over de weg voor derden is onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956), de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en de algemene voorwaarden voor wegvervoer uitgaande van de drie erkende beroepsorganisaties (FEBETRA, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR), zoals vermeld op de respectievelijke website van de voornoemde beroepsorganisaties en op de achterzijde van de CMR vrachtbrief uitgegeven door deze beroepsorganisaties en aan onderstaande specifieke voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel aan ons tegenstelbaar indien door KEMPENTRANSPORT BVBA schriftelijk aanvaard.Een tijdelijke afwijking tussen partijen van de bedingen van deze algemene voorwaarden in wijze van uitvoering ervan, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een aanpassing of vernieuwing van deze bedingen, zodat de bepalingen van deze algemene voorwaarden te alle tijden blijven gelden.Definities:
• Afzender: de opdrachtgever- medecontractant van de vervoerder
• Verlader: de gemandateerde van de afzender die in naam en voor rekening van de afzender de goederen of materieel aan de vervoerder meegeeft
• Geadresseerde: de bestemmeling aan wie de goederen moeten worden afgeleverd overeenkomstig de vervoerovereenkomst, zoals vermeld op de vrachtbrief
• Ontlader: de door de geadresseerde gemandateerde onderneming die goederen lost en de goederen in naam en voor rekening van de geadresseerde materieel in ontvangst neemt.
• Vrachtprijs: vervoersprijs gegeven op baasis van de initiële informatie bij prijsaanvraag.

Transportopdrachten:
1. Transportopdrachten dienen schriftelijk gegevens te worden. Telefonische opdrachten worden pas als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging ervan door de afzender en mits uitdrukkelijke aanvaarding door de vervoerder.

2. De opdrachten dienen zo volledig mogelijk te zijn. In één standaarddocument dienen minimum volgende gegevens te worden opgenomen: omschrijving van aard van de goederen, correcte adresgegevens van plaats van afhaling & levering, gewicht, aantal colli, gewenste datum van afhaling & levering en eventuele bijkomende instructies. In geval van het vervoer met gevaarlijke goederen, dient de vervoerder vooraf alle informatie te ontvangen van de afzender zodat de omschrijving op de CMR e.a. documenten conform zijn aan het ADR-verdrag.

3. Alle exemplaren van de CMR vrachtbrief dienen ter beschikking te worden gesteld van de chauffeur zodat deze laatste voorbehoud en/of opmerkingen kan maken.

4. KEMPENTRANSPORT BVBA aanvaardt alle toegestane goederen, met uitzondering van levende dieren, geld en/of waardepapieren, juwelen, kunst met bont, antiquiteiten en tabaksproducten, bederfelijke goederen, op voorwaarde dat alle bijkomende formaliteiten zijn vervuld.

5. Indien bij de geadresseerde geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van levering, wordt de afzender hierover gecommuniceerd. Er pas overgaan tot aflevering van de goederen, na akkoord door de afzender/opdrachtgever. Bij twijfelgevallen zal de chauffeur hier steeds de nodige bewijsstukken verzamelen.

6. De transporteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het geven van foutieve informatie betreffende de goederen door de afzender/opdrachtgever (aantal colli, ADR conform, … (niet limitatieve opsomming)

Opslag
In het geval van opslag door de vervoerder, is deze niet aansprakelijk in geval van diefstal met braak en/of geweld, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking, verborgen gebreken en overmacht.

Annulaties transportopdrachten:
op de dag van de rit zelf: 70% van de ritprijs + eventuele wachttijden.

Staat van de goederen:
1. De afzender geeft de goederen mee conform de geboekte afspraken. De transporteur kan geenszins verantwoordelijke worden gesteld indien de goederen hieraan niet voldoen.
2. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading of lossing.
3. De goederen worden ontvangen in de staat waarin zij verkeren. De vervoerder controleert de goederen op manifest zichbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan en dit vanopt de grond in staande positie. De vervoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken aan de goederen die pas vastgesteld worden bij het laden of lossen ervan.
4. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehandteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schade hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.
5. Ingeval van weigering van goederen door de geaddresseerde blijft de vrachtprijs onverminderd verschuldigd. Ingeval de afzender de vervoerder verplicht alsnog andere goederen te halen, is de vrachtprijs voor deze extra rit onverminderd verschuldigd.
6. De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voro metereologische invloederen op de goederen zoals o.a. condensatie en vochtigheidsgraad.
7. In geval van overbelading van het voertuig van de vervoerder op de assen of op het totaalgewicht, veroorzaakt door een slechte stuwing in de container of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de afzender de economische schade (inclusief boetes) en/of schade aan het voertuig die hieruit voortvloeit, volledig vergoeden aan de vervoerder.

Gevaarlijke goederen:
De afzender die gevaarlijke goederen voor transport aanbiedt, moet alle wettelijke regels en voorschriften respecteren. Hij is verantwoordelijk voor een correcte etikettering, goedgekeurde verpakking, relevante transportdocumenten, verklaring van de afzender en gevarensymbolen, in de vereiste talen. Speciaal verplichte reglementen verbieden in ieder geval het vervoer van de volgende klassen van gevaarlijke goederen:
• klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen)
• klasse 6.2 (infectueuze – besmettelijke – stoffen) • klasse 7 (radioactieve stoffen)

Wachttijden:
Bij overschrijden van onderstaande termijnen is de afzender een wachtvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt telkens apart vermeld op de factuur. De vergoeding bedraagt € 32 per uur (berekend per begonnen schijf van 15 minuten).
• Laden/lossen bij een bestelwagen, type A, B, C of D : 15 minuten vrij van wachttijd.
• Laden/lossen bij een vrachtwagen, type E, F & G : 30 minuten vrij van wachttijd.

Aansprakelijkheid
De vervoerder is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-verdrag.

Bijkomende kosten:
Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit het verrichten van het transport, andere dan de wachttijden, zijn eveneens ten laste van de opdrachtgever. Worden als bijkomende kosten beschouwd: tolgelden, totale kost van een verplichte overnachting van de chauffeur, … (niet limitatieve opsomming).

Verkoopsvoorwaarden:
1. Alle offerten zijn slechts geldig na schriftelijke overeenkomst.

2. De goederen reizen op risico van de koper tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij contante betaling binnen de 8 dagen mag er 2% korting berekend worden.

3. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag intresten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

4. Wanneer er een interest verschuldigd is zoals in vorig punt vermeld, heeft de vervoerder van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10% van het door de contractspartij niet betaalde bedrag.

5. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

6. Bovendien zal de vervoerder een retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn. 7. Aan deze voorwaarden zijn eventueel deze van de klant ondergeschikt. De facturen worden geacht aanvaard te zijn indien daartegen niet schriftelijke werd geprotesteerd binnen de 8 dagen na factuurdatum.

8. Betalingstermijn is gelijk aan 14 dagen na factuurdatum.

9. Enkel de rechtbank van Turnhout is bevoegd bij geschillen. Het Belgische recht is van toepassing.

Slotbepaling:
Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

Binnen 1 uur op locatie

Vraag nu een
gratis offerte aan

Onze transport
diensten

Kempen Transport staat voor u klaar met snelheid en precisie in internationaal sneltransport. Uw tijd is kostbaar, en wij zorgen ervoor dat uw zendingen met spoed én zorg worden behandeld. Met de belofte van levering in Europa binnen 24 uur, is uw pakket altijd op tijd, elke keer weer. Vertrouw op ons voor een service die even betrouwbaar is als snel.

Reviews

Alle gemaakte afspraken werden correct nagekomen. Professionele en transparante aanpak. Ook de chauffeur zelf: attentvol, ...

Marijke Janssens

Dankzij de stiptheid van Kempen Transport, behouden wij een goed imago bij onze klanten!

W de FotoGraaf

Wij zijn erg tevreden over kempen transport. Mijn klant heeft altijd optijd zijn drukwerk!

Creaktor Studios